19 / 100

Algemene verkoop- leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen RLReiniging en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door RLReiniging zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met RLReiniging, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken
 3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene

voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige

bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 1. Op het moment van de overhandiging of deponeren treden deze algemene Voorwaarden in de plaats van eventuele eerdere Algemene Voorwaarden van RLReiniging. Bij wijziging van de Algemene Voorwaarden tijdens de uitvoering van een overeenkomst, wordt Opdrachtgever geacht met de wijzigingen akkoord te gaan, tenzij het hiertegen bezwaar heeft aangetekend binnen 14 dagen, nadat de wijzigingen schriftelijk te zijner kennis zijn gebracht
 2. RLReiniging bv en opdrachtgever zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke en vertrouwelijk te achten informatie die zij van de andere partij hebben verkregen en zij zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, onder meer door hun ingezet personeel tot geheimhouding te verplichten
 3. Alle overeenkomsten tussen RLREINIGING en Opdrachtgever worden beheerst door het Nederlandse recht.

Alleen de rechter binnen het arrondissement Den Haag is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

Artikel 2 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

 1. De Opdrachtgever stelt alle bij hem aanwezige technische documentatie zoals actuele tekeningen, beschrijvingen en instructies) beschikbaar, die nodig zijn voor de uitvoering van het overeengekomen onderhoud. RLReiniging mag deze documentatie uitsluitend voor de uitvoering van het Contract gebruiken.

Artikel 3 Arbeidsomstandigheden

 1. De opdrachtgever  zorgt er voor dat het onderhoud cq reparatie niet wordt uitgevoerd onder gevaarlijke of ongezonde omstandigheden, en neemt alle noodzakelijke maatregelen om het personeel van RLReiniging te beschermen tegen blootstelling aan enig veiligheids- of gezondheidsrisico.
 2. De Opdrachtgever zorgt er voor dat het personeel van RLReiniging op de hoogte wordt gebracht van alle veiligheidsvoorschriften, die gelden op de plaats waar het onderhoud wordt uitgevoerd.
 3. De Opdrachtgever wordt aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van een ongeval die tijdens de werkzaamheden van RLReiniging cq mensen die in opdracht van RLReiniging daar werkzaam zijn. Opdrachtgever is tevens verplicht zijn aansprakelijkheid te verzekeren.

Artikel 4 Offertes

 1. Offertes van RLReiniging zijn gebaseerd op de informatie die door de

opdrachtgever is verstrekt. De offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

 1. De offertes worden voor particulieren inclusief BTW opgegeven. Voor bedrijven gaat dit exclusief BTW 
 2. Zelfde tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 3. De samenstelling van eventuele uurtarieven in de offertes  worden duidelijk en schriftelijk vermeld 

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden, Vertragingsrente, Incasso

 1. Betaling door opdrachtgever dient zonder korting of inhouding binnen 14 dagen na factuurdatum aan RLReiniging plaats te vinden. Bij twijfel omtrent de kredietwaardigheid van opdrachtgever, is RLReiniging gerechtigd dat vooruitbetaling plaatsvindt.
 2. Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een kalendermaand wordt voor een volle gerekend. Telkens na afloop van een kalenderjaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een nadere betalingstermijn niet volledig heeft betaald dient opdrachtgever aan RLReiniging alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten te vergoeden.
 3. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de opdrachtgever bedragen elke keer € 50,00 die ten laste van opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van RLReiniging.
 4. Indien de betaling langer dan 8 weken achterwege blijft, kan de RLReiniging de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschiedt.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van RLReiniging op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Alle, uit een relatie met de opdrachtgever voortvloeiende incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de opdrachtgever
 7. Indien geen betalingscondities zijn vermeld zal Opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum betalen.

Artikel 6 Uitvoering en derden

 1. RLReiniging voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen en zorgt dat de overeengekomen kwaliteit wordt behaald.
 2. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft RLReiniging het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. RLReiniging zal dit in overleg met de opdrachtgever doen.
 3. Indien door RLReiniging of door RLReiniging ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Het gebruik van het geleverde product is voor risico van de klant.

Indien RLReiniging aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

 1. RLReiniging is slechts aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de RLReiniging aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de RLReiniging toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 2. De RLReiniging is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Indien de RLReiniging aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de RLReiniging beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van de RLReiniging is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van RLReiniging.
 5. De aansprakelijkheid van RLReiniging uit welken hoofde dan ook, is in ieder geval deze te beperken tot de waarde van de overeenkomst cq offerte en/of beperken tot het bedrag dat zij in het betreffende geval van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ontvangt, vermeerderd met het op de polis geldend eigen risico.

Artikel 8 Tarieven

 1. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief van de RLReiniging vastgesteld aan de hand van een uurtarief.
 2. Met particulieren wordt een totale prijs afgesproken inclusief hulpmiddelen, materialen 
 3. Indien RLReiniging met de opdrachtgever een uurtarief overeenkomt, is RLReiniging niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief.
 4. RLReiniging heeft het recht om -zonder voorafgaande schriftelijke mededeling- per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.
 5. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding van het contract/overeenkomst indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
 6. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Artikel 9 Vrijwaringen

 1. Opdrachtgever vrijwaart RLReiniging voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 10 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop RLReiniging geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor RLReiniging niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ook ziekte en/of arbeidsongeschiktheid zijn daaronder begrepen.
 2. RLReiniging heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat RLReiniging zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 3. RLReiniging heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat RLReiniging zijn verplichtingen had moeten nakomen. Opdrachtgever blijft ten volle aansprakelijk voor het volledig overeengekomen bedrag.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Indien RLReiniging ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overkomst gedeeltelijk is nagekomen. Is de opdrachtgever gehouden de factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, RLReiniging gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en RLReiniging zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is RLReiniging niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt RLReiniging zich de rechten en bevoegdheden voor die RLReiniging toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door RLReiniging verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ten behoeve van de opdrachtgever, zijn te gebruiken door de opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door RLReiniging verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van RLReiniging openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. RLReiniging behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 Wijzigingen

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel waaronder de RLReiniging ressorteert. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.Met particulieren wordt
19 / 100