20 / 100

Privacy Statement

RLReiniging-Rosenberg/Dakreiniging Brabant, gevestigd aan Vogelkers  15  5283xx Best  , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://rlreiniging.nl   Adres: Vogelkers  15  5283xx Best  +31 6 16048243

Jos Bogers is de Functionaris Gegevensbescherming van RLReiniging-Rosenberg/Dakreiniging Brabant Hij is te bereiken via Email

Algemeen

De bescherming van de privacy van onze, cliënten en medewerkers vinden wij belangrijk en daarom gaan wij uiteraard zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens. Voor een goede bedrijfsvoering is het van belang om een aantal gegevens, waaronder persoonsgegevens, vast te leggen. We gebruiken deze gegevens o.a. om verrekening te krijgen voor uitgevoerde diensten , offertes ,toezeggingen en overeenkomsten vast te leggen en uit te voeren en om alle hiervoor genoemden optimaal van dienst te zijn. We verwerken niet meer gegevens dan absoluut noodzakelijk en gaan er strikt vertrouwelijk mee om.

RLReiniging-Rosenberg/Dakreiniging Brabant behandelt en beveiligt persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en verwerkt deze volgens de Europese Verordening AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke persoonsgegevens verzamelt RLReiniging-Rosenberg/Dakreiniging Brabant

RLReiniging-Rosenberg/Dakreiniging Brabant verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Uit e-mails tussen u en RLReiniging-Rosenberg/Dakreiniging Brabant

RLReiniging-Rosenberg ontvangt de persoonsgegevens via het contact met u, maar in voorkomende gevallen ontvangt RLReiniging-Rosenberg ook persoonsgegevens via derden, voor zover dat wettelijk is toegestaan. 

Voor welke doeleinden verwerkt RLReiniging-Rosenberg/Dakreiniging Brabant uw persoonsgegevens?

RLReiniging-Rosenberg/Dakreiniging Brabant verwerkt uw persoonsgegevens om diverse diensten en taken goed te kunnen uitvoeren.. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigd belang. Hierbij gaat het om de onderstaande activiteiten:

 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met cliënten en zakelijke partners.
 • Het verwerken en administreren van offertes en facturen.
 • Het aanbieden van diensten, het promoten van RLReiniging-Rosenberg, , het uitvoeren van marketingdoelen.
 • Het aangaan van een samenwerking met derde partijen.
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichting tot registratie, zoals gegevens die RLReiniging-Rosenberg nodig heeft voor belastingaangifte.
 • Het archiveren van gegevens bij juridische procedures en voor historische, statistische en financiële doeleinden.
 • Het verzamelen van informatie voor beleidsdoeleinden en management rapportages.

Hoe zorgt RLReiniging-Rosenberg/Dakreiniging Brabant voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

RLReiniging-Rosenberg/Dakreiniging Brabant neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens. RLReiniging-Rosenberg deelt persoonsgegevens alleen met derden overeenkomstig de bepalingen in deze Privacy-statement.

In opdracht van RLReiniging-Rosenberg/Dakreiniging Brabant kunnen zakelijke dienstverleners bepaalde activiteiten voor RLReiniging-Rosenberg/Dakreiniging Brabant verzorgen. Wij maken afspraken met deze partijen om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in offertes , emails en andere vormen van “verwerkersovereenkomsten”.

Tenzij het in deze Privacy statement is genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden, behalve als u daar zelf expliciet toestemming voor hebt gegeven. RLReiniging-Rosenberg/Dakreiniging Brabant verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met de AVG en niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld. Als u niet wilt dat wij gegevens verstrekken aan bepaalde ontvangers of als u wilt dat wij u niet meer benaderen, dan kunt u dat bij ons kenbaar maken. Voor afmelding van onze overige diensten kunt u altijd contact met ons opnemen, telefonisch, schriftelijk of per e-mail.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan RLReiniging-Rosenberg/Dakreiniging Brabant . Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen. Dit is echter slechts mogelijk voor zover de wettelijke verplichtingen dat toelaten; dat geldt met name voor de wettelijke bepaalde bewaartermijnen. Houd er rekening mee dat het nodig kan zijn uw identiteit te controleren met een kopie van een legitimatiebewijs. Stuur uw verzoek voor inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens naar: RLReiniging-Rosenberg/Dakreiniging Brabant . U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van deze Autoriteit vindt u ook uitgebreide informatie over de AVG en alles wat te maken heeft met persoonsgegevens. Dat kan via de link: https:/autoriteitpersoonsgegevens.nl

Online dienstverlening en privacy RLReiniging-Rosenberg/Dakreiniging Brabant onderhoudt de volgende website https://RLReiniging.nl Onze website gebruikt een beveiligd protocol voor gegevensuitwisseling, herkenbaar aan https:// waarmee het adres van onze webpagina’s begint. De toegang tot persoonsgegevens die u verstrekt via onze webformulieren is daardoor afgeschermd.

Online dienstverlening , privacy ,Cookies, of vergelijkbare technieken

RLReiniging-Rosenberg/Dakreiniging Brabant onderhoudt de volgende website www.rlreiniging.nl. De website gebruikt een beveiligd protocol voor gegevensuitwisseling, herkenbaar aan https:// waarmee het adres van de webpagina begint. De toegang tot persoonsgegevens die u verstrekt via de webformulieren is daardoor beschermd. Rlreiniging-Rosenberg-/Dakreiniging Brabant gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

Geautomatiseerde besluitvorming

 RLReiniging-Rosenberg/Dakreiniging Brabant neemt, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RLReiniging-Rosenberg/Dakreiniging Brabant ) tussen zit. RLReiniging-Rosenberg gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Exact voor de boekhouding en excel ,outlook en word voor berekeningen en correspondentie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RLReiniging-Rosenberg/Dakreiniging Brabant bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Overige bepalingen

 • Alle cliënten en medewerkers van RLReiniging-Rosenberg/Dakreiniging Brabant die toegang hebben tot persoonsgegevens, hebben geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor externe medewerkers die namens ons werken. Op handhaving wordt strikt toegezien, omdat u te allen tijde moet kunnen rekenen op vertrouwelijke behandeling van uw gegevens.
 • De geheimhoudingsplicht geldt niet als wettelijk voorschriften anders bepalen. Wij zijn verplicht ieder datalek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij houden ons aan die meldplicht. Betrokkenen worden geïnformeerd als dat in het kader van deze meldplicht aan de orde is.
 • RLReiniging-Rosenberg/Dakreiniging Brabant kan deze privacy statement wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. We adviseren u daarom, wanneer het voor u van belang is, deze privacy statement en de datering ervan regelmatig te controleren.

Contact:

Heeft u nog vragen of opmerkingen over het gebruik van persoonlijke gegevens door RLReiniging-Rosenberg/Dakreiniging Brabant , stuur dan een e-mail naar RLReiniging-Rosenberg/Dakreiniging Brabant o.v.v. privacy-statement of neem contact met ons op via 06-16048243.of via website: https://RLReiniging.nl

Vogelkers  15  5283xx Best  

 

20 / 100